0250 0735620

Rm. Valcea

Str. Regina Maria, nr. 7, cam. 20

8:30 - 16:00

Luni - Vineri

Prezentare

Direcția Județeană pentru  Cultură  Vâlcea este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Culturii care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului culturii nr. 2080/2012  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național, respectiv a municipiului  monumentelor istorice, București, precum și ale altor acte normative ce reglementează protecția monumentelor istorice, regimul de protecție și circulație a bunurilor culturale mobile, protejarea patrimoniului arheologic, a patrimoniului imaterial, funcționarea așezămintelor culturale, ș.a.

Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea își desfășoară activitatea, în subordinea Ministerului Culturii, în imobilul din Râmnicu Vâlcea, strada Regina Maria nr. 7, imobil aparținând Camerei de Comerț Vâlcea.

Conducerea operativă a Direcției Județene pentru Cultură Vâlcea este asigurată de un director executiv. Instituția este organizată în patru compartimente: compartimentul monumente istorice și arheologie, compartimentul patrimoniu cultural național mobil și imaterial, compartimentul cultură, management, resurse umane și compartimentul administrativ.

Relația dintre Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea pe de o parte și instituțiile publice de spectacole și muzeale, alți operatori publici sau privați, respectiv așezămintele culturale din județul Vâlcea, este una de colaborare. Acestea își desfășoară activitatea sub diverse forme de organizare, în subordinea unor organe ale administrației publice centrale, a autorităților administrației publice locale, ori în regim privat, conform prevederilor legale.

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, Direcția județeană pentru Cultură Vâlcea îndeplinește următoarele activități principale:

 • exercită atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional
 • colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu
 • participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • solicită şi primește, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin
 • controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege
 • îndeplinește orice alte atribuţii stabilite de ministrul culturii, potrivit legii

Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea vine în sprijinul cetățenilor în următoarele situații:

 • Emiterea Avizelor potrivit cărora terenul situat în extravilan care face obiectul vânzării cumpărării, conform Legii 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii 268/20001  privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, nu este situat în zone cu potențial arheologic,  în conformitate cu prevederile OG 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice    ca zone de interes național
 • Emiterea certificatelor de descărcare arheologică, în conformitate cu prevederile OG 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice  ca zone de interes național precum și cu prevederile OMCC 2518/2007 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică
 • Primirea, înregistrarea și după caz emiterea Avizelor pentru de construcție sau intervenție la monumente istorice sau în zona de protecția a monumentelor istorice, în conformitate cu prevederile Legii 422/2001 privind protecția monumentelor istorice, republicată
 • Punerea la dispoziția publicului a listei specialiștilor/experților atestați/ acreditați de Ministerul Culturii, în conformitate cu prevederile OMCC 2086/2002 pentru aprobarea criteriilor de  avizare a constituirii agenților economici cu activitate în domeniul monumentelor istorice, ale OMCC 2535/2003 pentru instituirea Registrului  agenților economici autorizați să desfășoare activități în domeniul protejării monumentelor istorice,  ș.a.
 • Punerea la dispoziția publicului a informațiilor legate de faptul că un imobil este sau nu monument istoric, dacă se află amplasat în zona de protecție a monumentelor istorice,  a informațiilor vizând drepturile și obligațiile posesorilor de imobile monumente istorice, a altor informații publice legate de acestea, potrivit prevederilor legale
 • Întocmirea și predarea către proprietar/titularul de drepturi reale al unui imobil monument istoric a Obligației de folosință a monumentului istoric
 • Primirea, înregistrarea, acordarea de sprijin și supunerea spre analiza Comisie Naționale/ Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, a dosarelor de clasare/declasare a imobilelor  
 • Eliberarea către solicitant a certificatelor de export/avizelor, pentru bunurile culturale mobile (tablouri, antichități, cărți, rare, etc) ce părăsesc țara și acordarea de consultanță în legătură cu aceasta
 • Punerea la dispoziția solicitanților a listei experților atestați/ acreditați de MC pentru efectuarea expertizelor pentru diferitele tipuri de bunuri culturale mobile, în vederea emiterii după caz a certificatelor de export sau susținerii unui dosar de clasare/declasare
 • Punerea la dispoziția solicitanților a informațiilor legate de bunuri de patrimoniu cultural mobil aflate în evidența Institutului Național al Patrimoniului, în conformitate cu prevederile legale
 • Punerea la dispoziția publicului a informațiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
 • Modalitatea de solicitare și obținere de către cetățeni a serviciilor prezentate mai sus, precum și a altor servicii prestate de către Direcția Județeană pentru Cultură Valcea, în conformitate cu prevederile legale, precum și formularele tipizate prin care se solicită acestea se află pe site-ul nostru la rubrica ”formulare utile”