0250 0735620

Rm. Valcea

Str. Regina Maria, nr. 7, cam. 20

8:30 - 16:00

Luni - Vineri

Obiective

În conformitate cu prevederile art.17 alin.1 din HG 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2080/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național, respectiv a municipiului București, direcțiile județene pentru cultură au următoarele atribuții principale:

 ►îndeplinesc atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional; 

 ►colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu; 

 ►participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe; 

 ►solicită şi primesc, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin; 

 ► controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege; 

 ► îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de ministrul culturii şi patrimoniului naţional, potrivit legii. 

    Organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi atribuţiile acestora, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional.